Sari la conținut

Coș

Coșul tău este gol

Politică de confidențialitate

POLITICĂ CONFIDENȚIALITATE PRIVITOARE LA PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa SC PIETON SRL având sediul social în sat Dărmăneşti, com. Dărmăneşti, nr.408, iar punctul de lucru în sat Măriţei, com. Dărmăneşti, nr. 648B, jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 33/274/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO 16231109, colectează și prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protecția datelor (2016/679). Rolul prezentei politici este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.


SCOPUL ȘI REGULILE PRELUCRĂRII DATELOR


Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon, adresa.
Aceste date sunt prelucrate în scopuri determinate de activitatea societății SC PIETON SRL.

Datele sunt necesare în scop contractual (în vederea încheierii și executării contractelor de vânzare-cumpărare a produselor sau prestare de servicii de către societatea noastră) legal (în vederea îndeplinirii unei obligații legale a subscrisei) precum și în scop de marketing (informarea în legătură cu produsele/ serviciile noi; primire de newslettere; interviuri/articole/alte mijloace de reclamă; acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite).

Societatea declară că nu va opera decât cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrării și sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv până la expirarea tuturor obligațiilor contractuale, după care se arhivează pe durata termenului general de prescripție.


Datele sunt obținute în parte, direct de la dumneavostră – partenerii contractuali.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele arătate mai sus se va face numai cu consimțământul dumneavostră.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerințelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încă̆lcarea securită̆ții datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă


TEMEIUL PRELUCRĂRII

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este: contractul de de vânzare-cumpărare a produselor sau prestare de servicii; prevederile legale în vigoare; consimțământul dumneavoastră.


DESTINATARII DATELOR

În vederea desfășurării activităților în legătură cu contractul, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și a obiectivelor de marketing, comunicăm aceste date către operatori terți sau împuterniciți, alte firme din grup, autorități publice.


DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor în anumite circumstanțe de ex când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus; dreptul de restricționare a prelucrării în anumite circumstanțe de ex când contestați exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date; dreptul de a va opune prelucrării în anumite circumstanțe atunci când are în vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului; dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor la care ați consimțit anterior, dreptul de a fi notificat, în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator, precum și dreptul la portabilitatea datelor în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră. Totodată aveți dreptul de a depune o plângere în față Autorității de Supraveghere).


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, va puteți adresa cu o cerere scrisă pe adresa de e-mail: contact@pietonshoes.roÎn ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute şi utilizate de către terţe parţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor)

Art. 6: Legalitatea prelucrării
(1)Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.
(2)Statele membre pot menţine sau introduce dispoziţii mai specifice de adaptare a aplicării normelor prezentului regulament în ceea ce priveşte prelucrarea în vederea respectării alineatului (1) literele (c) şi (e) prin definirea unor cerinţe specifice mai precise cu privire la prelucrare şi a altor măsuri de asigurare a unei prelucrări legale şi echitabile, inclusiv pentru alte situaţii concrete de prelucrare, astfel cum este prevăzut în capitolul IX.

(3)Temeiul pentru prelucrarea menţionată la alineatul (1) literele (c) şi (e) trebuie să fie prevăzut în:
a)dreptul Uniunii; sau
b)dreptul intern care se aplică operatorului.

Scopul prelucrării este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, în ceea ce priveşte prelucrarea menţionată la alineatul (1) litera (e), este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în cadrul exercitării unei funcţii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate conţine dispoziţii specifice privind adaptarea aplicării normelor prezentului regulament, printre altele: condiţiile generale care reglementează legalitatea prelucrării de către operator; tipurile de date care fac obiectul prelucrării; persoanele vizate; entităţile cărora le pot fi divulgate datele şi scopul pentru care respectivele date cu caracter personal pot fi divulgate; limitările legate de scop; perioadele de stocare;
şi operaţiunile şi procedurile de prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale şi echitabile cum sunt cele pentru alte situaţii concrete de prelucrare astfel cum sunt prevăzute în capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern urmăreşte un obiectiv de interes public şi este proporţional cu obiectivul legitim urmărit.

(4)În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimţământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menţionate la articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate iniţial, ia în considerare, printre altele:

a)orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate şi scopurile prelucrării ulterioare preconizate;

b)contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce priveşte relaţia dintre persoanele vizate şi operator;

c)natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, în conformitate cu articolul 10;

d)posibilele consecinţe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;e)existenţa unor garanţii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal sunt:
a)prelucrate în mod legal, echitabil şi transparentfaţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");

b)colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

c)adecvate, relevante şi limitate laceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

d)exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");

e)păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

f)prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau adeteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").

POLITICA COOKIES

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință vizitatorilor mai multe informații despre plasarea, utilizarea și administrarea cookies utilizate de website-ul www.pietonshoes.ro, deținut de SC PIETON SRL. Va rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos privind utilizarea cookies. În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de email: contact@pietonshoes.ro.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

  • de funcționare a site-ului 
  • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului,
  • pentru publicitate.

 Ce sunt cookie-urile?

Modulele Cookie sunt o caracteristică standard a site-urilor care ne permit să stocam cantități mici de date pe calculatorul dvs. cu privire la vizită dvs pe Site. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru a ajută site-urile să funcționeze sau să funcționeze într-un mod mai bun și mai eficient, cum ar fi pentru recunoașterea dvs. și reținerea anumitor informații care vor face că utilizarea site-ului de către dvs să fie mai convenabilă (cum ar fi reținerea preferințelor dvs). Modulele Cookie ne ajută, de asemenea, să aflăm care zone ale Site-ului sunt utile și care zone trebuie îmbunătățite și să urmărim utilizarea Site-ului pentru a va oferi publicitate direcționată.


Fișierele de tip cookie nu sunt periculoase și nu trebuie tratate de către nici un utilizator precum un virus sau un tip de fișier ce poate dauna computerului. Browser-ul utilizat permite setarea și limitarea conectării de fișiere de tip cookie.


 Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?


- ajustarea conținutului paginilor site-ului web la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor Web,
- să recunoască dispozitivul utilizatorului, locația acestuia și să afișeze corect site-ul, adaptat nevoilor individuale ale utilizatorului.
- configurarea corectă a funcțiilor site-ului selectat, care să permită, în special, verificarea autenticității sesiunii de browser,
- optimizarea și creșterea eficienței serviciilor furnizate 
- ajustarea conținutului paginilor Web la preferințele utilizatorului și optimizând utilizarea paginilor Web. În special, aceste fișiere permit recunoașterea parametrilor de baza ai Dispozitivului utilizatorului și afișarea corectă a site-ului, adaptată nevoilor sale individuale;
-  serviciul corect al programului afiliat, permițând, în special, verificarea surselor de redirecționare a utilizatorilor către site-ul web.
- crearea de statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii site-ului utilizează pagini de pe site-ul web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora.
- prezentarea conținutului multimedia pe site, care este descărcat de pe un site web extern, de ex. youtube, 
- colectarea datelor statice generale și anonime prin intermediul unor instrumente analitice, de ex. Google Analytics, 
- conectarea la site-ul Web folosind un site web social, de ex. Facebook.com,

- pentru funcțiile interactive de popularizare a site-ului, folosind site-uri de rețele sociale, cum ar fi Facebook.com,
- prezentarea opinii despre site, care sunt descărcate de pe un site web extern